f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ตรวจรับงาน งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน รหัส 27200 ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน 1 ระหว่าง กม. 5+330 – กม. 5+330
ลงวันที่ 30/07/2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 โดย ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าตรวจรับงาน งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน รหัส 27200 ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน 1 ระหว่าง กม. 5+330 – กม. 5+330 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกิจพัฒนา

'