f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
 
ข่าวสารทางหลวง
title
การประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวง

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) กรมทางหลวง จัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ระหว่าง กม.38+388 – กม.49+200 และ กม.51+325 – กม.56+645 ระยะทางยาวประมาณ 16.132 กิโลเมตร ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายรุ่ง บัวใหญ่รักษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการก่อสร้างฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ผู้นำชุมชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนประชาชนที่มีความสนใจเข้ารับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ
title
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1275 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ระหว่างกม.22+223 - กม.26+400 (บริเวณท้ายตลาดหนองตม อ.พรหมพิราม ผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง)

#ข่าวประชาสัมพันธ์วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1275 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ระหว่างกม.22+223 - กม.26+400 (บริเวณท้ายตลาดหนองตม อ.พรหมพิราม ผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง) โดยทำการก่อสร้างขยายไหล่ทางเดิม ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ไชย บุตตวงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายโชคชัย มูลป้อม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการก่อสร้างฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ผู้นำชุมชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนประชาชนที่มีความสนใจ เข้ารับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586
title
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1114 ตอน สันติบันเทิง - บางกระทุ่ม ระหว่างกม.15+070 - กม.17+453.520 (บริเวณสามแยกก๋วยเตี๋ยวตาแห้ง - รพ. บางกระทุ่ม)

#ข่าวประชาสัมพันธ์วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง จัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1114 ตอน สันติบันเทิง - บางกระทุ่ม ระหว่างกม.15+070 - กม.17+453.520 (บริเวณสามแยกก๋วยเตี๋ยวตาแห้ง - รพ. บางกระทุ่ม) โดยทำการก่อสร้างขยายไหล่ทาง และขยายช่องจราจร จาก 1 ช่องจราจร เป็น 2 ช่องจราจร ด้านขวาทาง ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากนายปริวัชร วัชรวิภา นายอำเภอบางกระทุ่ม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายโชคชัย มูลป้อม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการก่อสร้างฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ผู้นำชุมชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนประชาชนที่มีความสนใจ เข้ารับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586