f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/08/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2562 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0401 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ระหว่าง กม.220+851 - กม.221+611 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 31/07/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ระหว่าง กม.10+278 - กม.10+810 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 31/07/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าฉนวน - บางระกำ ระหว่าง กม.50+000 - กม.50+753 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 31/07/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม.20+215 - กม.21+297 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 31/07/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0401 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ระหว่าง กม.203+615 - กม.204+800 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 08/05/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (บำรุงปกติ) รหัสงาน 21200 งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ที่ กม.9+250 RT. และ ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ที่ กม.7+000 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/03/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1064 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิษณุโลก - บึงพระ ระหว่าง กม.0+030 - กม.3+190 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/03/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองเมม-พญาแมน ระหว่าง กม.170+062 - กม.170+902 RT. และระหว่าง กม.178+780-กม.179+270 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/03/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ระหว่าง กม.101+550 - กม.120+750 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 18/02/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 40 รายการ