f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 94 รีม 21/09/2563 511/40/63/400 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
2 จัดซื้อน้ำมนดีเซล จำนวน 920 ลิตร 25/09/2563 511/35/63/414 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 23/09/2563 511/40/63/407 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
4 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าฯ จำนวน 1 งาน 21/09/2563 511/-/63/401 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 22/09/2563 511/40/63/404 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 21/09/2563 511/40/63/399 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 22/09/2563 511/45/63/403 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
8 จัดซื้อหมึกคอมฯ LASER HP-85 รุ่น P 1102 จำนวน 10 กล่อง 23/09/2563 511/40/63/405 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
9 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 งาน 22/09/2563 511/-/63/402 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
10 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ 24/09/2563 511/40/63/412 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
11 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,473 ลิตร 25/09/2563 511/35/63/413 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
12 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 23/09/2563 511/40/63/406 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
13 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/09/2563 511/60/63/411 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
14 จัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 15 ลูกบาศก์เมตร 23/09/2563 511/60/63/410 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
15 จ้างซ่อมศาลาทางหลวงฯ จำนวน 1 งาน 14/09/2563 511/-/63/397 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 468 รายการ