f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 94 รีม 21/09/2563 9,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อน้ำมนดีเซล จำนวน 920 ลิตร 25/09/2563 19,982.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 23/09/2563 15,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 94 รีม 21/09/2563 9,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าฯ จำนวน 1 งาน 21/09/2563 99,996.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 22/09/2563 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 21/09/2563 6,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 22/09/2563 32,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อหมึกคอมฯ LASER HP-85 รุ่น P 1102 จำนวน 10 กล่อง 23/09/2563 28,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 งาน 22/09/2563 4,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ 24/09/2563 3,555.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,473 ลิตร 25/09/2563 31,993.56 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 23/09/2563 12,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/09/2563 26,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 15 ลูกบาศก์เมตร 23/09/2563 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 492 รายการ