f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2562 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0401 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ระหว่าง กม.220+851 - กม.221+611 RT. 17/09/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0402 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ ระหว่าง กม.228+115 - กม.228+771 27/08/2562 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ระหว่าง กม.128+640 - กม.129+628 27/08/2562 493,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ระหว่าง กม.10+278 - กม.10+810 26/08/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าฉนวน - บางระกำ ระหว่าง กม.50+000 - กม.50+753 26/08/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม.20+215 - กม.21+297 LT. 26/08/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0401 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ระหว่าง กม.203+615 - กม.204+800 LT. 26/08/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ที่ กม.9+250 RT. และ ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ที่ กม.7+000 LT. 25/07/2562 960,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ที่ กม.9+250 RT. และ ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ที่ กม.7+000 LT. 28/06/2562 960,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (บำรุงปกติ) รหัสงาน 21200 งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ที่ กม.9+250 RT. และ ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน 07/06/2562 960,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0401 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ระหว่าง กม.215+266 - กม.217+600 LT. และ กม.213+780 - กม.218+150 RT. 22/04/2562 498,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1064 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิษณุโลก - บึงพระ ระหว่าง กม.0+030 - กม.3+190 11/04/2562 990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ระหว่าง กม.101+550 - กม.120+750 17/04/2562 1,941,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองเมม-พญาแมน ระหว่าง กม.170+062 - กม.170+902 RT. และระหว่าง กม.178+780-กม.179+270 LT. 11/04/2562 1,963,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 25/03/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 35 รายการ