f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๐๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน ๓ ที่ กม.๖+๐๔๙ 07/04/2563 2,076,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ 03/04/2563 900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) (1 หลัง) 03/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/03/2563 1,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 17/03/2563 4,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องปรับกระแสไฟฟ้าฯ จำนวน 1 งาน 17/03/2563 1,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 17/03/2563 2,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 18/03/2563 3,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 26/03/2563 3,102.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร 25/03/2563 3,856.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ HP NO.920 สีดำ (ตลับจริง) จำนวน 6 ตลับ 17/03/2563 8,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร 19/03/2563 8,392.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 10/03/2563 226,497.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อหลักนำทางล้มลุกขนาด 8x75 ซม. จำนวน 8 อัน 18/03/2563 11,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20/03/2563 6,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 233 รายการ