f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 10/08/2563 ตรวจรับงาน งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน รหัส 11100 ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอนพรานกระต่าย - หนองกุลา ระหว่าง กม. 16+000 – กม. 17+000 และ กม. 28+100 – กม.29+100
2 30/07/2563 ตรวจรับงาน งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน รหัส 27200 ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน 1 ระหว่าง กม. 5+330 – กม. 5+330
3 09/07/2563 เข้าตรวจรับงาน งานซ่อมผิวคอนกรีต รหัส 23400 ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ระหว่าง กม. 101+550 – กม. 104+700
4 30/06/2563 เข้าตรวจรับงาน งานเสริมผิวแอสฟัลต์ รหัส 22200 ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ระหว่าง กม. 10+810 – กม. 11+962
5 30/06/2563 เข้าตรวจรับงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ รหัส 22200 ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ระหว่าง กม. 20+980 – กม. 22+484
6 30/06/2563 เข้าตรวจรับงาน งานเสริมผิวแอสฟัลต์ รหัส 22200 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0401 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ระหว่าง กม.201+410 – กม. 202+645
7 30/06/2563 เข้าตรวจรับงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ รหัส 24100 ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าฉนวน - บางระกำ ตอน 2 ระหว่าง กม. 43+000 – กม. 45+427
8 30/06/2563 เข้าตรวจรับงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ รหัส 24100 ทางหลวงหมายเลข 1281 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางระกำ - บ่อทอง ระหว่าง กม. 2+852 – กม. 4+638
9 24/06/2563 เข้าตรวจรับงาน งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1058 ตอน แยกต้นหว้า - พิษณุโลก ที่ กม.0+650 LT.,RT.(สะพานข้ามแม่น้ำน่าน) ผู้รับจ้าง บริษัท เมืองฉอดการโยธา จำกัด
10 24/06/2563 เข้าตรวจรับงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1114 ตอน สันติบันเทิง - บางกระทุม ตอน 2 ระหว่าง กม.15+190 – กม.17+012
11 24/06/2563 เข้าตรวจรับงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม.42+125 – กม.43+928 RT.
12 09/06/2563 เข้าตรวจรับงาน งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ตอน 3 ที่ กม.16+165 - กม.19+585
13 21/02/2563 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
14 02/07/2562 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายนิพันธุ์ บุญหลวง เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ของกระทรวงมหาดไทย
15 04/03/2562 รับการตรวจพื้นที่ โดย นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 เข้าตรวจพื้นที่ โครงการขยายช่องจราจรโครงข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน ทางหลวงหมายเลข 12