f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2562 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0401 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ระหว่าง กม.220+851 - กม.221+611 RT. 05/09/2562 05/09/2562 พล.EB/53/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ระหว่าง กม.10+278 - กม.10+810 14/08/2562 14/08/2562 พล.EB/51/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าฉนวน - บางระกำ ระหว่าง กม.50+000 - กม.50+753 14/08/2562 14/08/2562 พล.EB/52/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม.20+215 - กม.21+297 LT. 14/08/2562 14/08/2562 พล.EB/50/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0401 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก ระหว่าง กม.203+615 - กม.204+800 LT. 14/08/2562 14/08/2562 พล.EB/49/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ที่ กม.9+250 RT. และ ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ที่ กม.7+000 LT. 09/07/2562 09/07/2562 พล.EB/48/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ที่ กม.9+250 RT. และ ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ที่ กม.7+000 LT. 17/06/2562 17/06/2562 พล.EB/47/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (บำรุงปกติ) รหัสงาน 21200 งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ที่ กม.9+250 RT. และ ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน 15/05/2562 15/05/2562 พล.EB/47/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1064 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิษณุโลก - บึงพระ ระหว่าง กม.0+030 - กม.3+190 25/03/2562 25/03/2562 พล.EB/44/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ระหว่าง กม.101+550 - กม.120+750 25/03/2562 25/03/2562 พล.EB/46/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองเมม-พญาแมน ระหว่าง กม.170+062 - กม.170+902 RT. และระหว่าง กม.178+780-กม.179+270 LT. 25/03/2562 25/03/2562 พล.EB/45/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
12 แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 28/02/2562 28/02/2562 พล.EB/43/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
13 แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 28/02/2562 28/02/2562 พล.EB/42/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) 08/01/2562 08/01/2562 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่1/1/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม.19+325 - กม.21+296 RT. 18/12/2561 18/12/2561 พล.EB/40/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 29 รายการ