f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง
ลงวันที่ 12/02/2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.
ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ได้เรียนเชิญนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง โครงการขยายช่องจราจรโครงข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ ระหว่าง กม.232+809 - กม.233+759 โดยมี บริษัท แอล.พี.พี.ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง เทศบาลนครพิษณุโลก และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดเข้าดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา


'